Gradimo, opremljamo in urejamo dom

Odgovarjajo: Alenka Tomori, univ.dipl.inž.arh • Luka Tomori, univ. dipl. inž. arh

uporabno dovoljenje

Default avatar
Zanima me ali moramo imeti uporabno dovoljenje za enostanovanjsko hišo v kateri že živimo (zanj namreč nismo zaprosili v 8 dneh po zaključku gradnje)? Kaj pomeni uporabno dovoljenje? Kaka so lahko posledice v kolikor ga nimamo? Hvala
Default avatar
uporabno dovoljenje je napisal/a:
Vselili smo se leta 2012.
Default avatar
uporabno dovoljenje je napisal/a:
Uporabno dovoljenje za enostanovanjsko hišo ni obvezno. Lahko se ga pridobi na željo investitorja.
Potrebujete podpisano izjavo nadzornika in odgovornega projektanta.
Glede na to, da se pripravlja nova gradbena zakonodaja, bi vam svetovala, da ga pridobite. Se nikoli ne ve, kako se bo to obrnilo, čeprav se ne smelo recipročno nič vplivati.

Spodaj izvlečki iz Zakona o graditvi objektov ZGO in Pravilnika o proejktni dokumentaciji.

ZGO
5. člen
(pogoji za začetek uporabe)
(1) Pogoj za začetek uporabe objekta, ki je bil zgrajen ali rekonstruiran na podlagi gradbenega dovoljenja, ali se mu je na podlagi gradbenega dovoljenja spremenila namembnost, je uporabno dovoljenje.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka uporabno dovoljenje ni potrebno za začetek uporabe enostavnega in nezahtevnega objekta ter enostanovanjskih stavb. Na zahtevo investitorja se lahko izda uporabno dovoljenje tudi za enostanovanjsko stavbo.

101. člen
(posebni primeri pridobitve uporabnega dovoljenja)
(neuradno prečiščeno besedilo)
(3) Za enostanovanjsko stavbo, zgrajeno na podlagi gradbenega dovoljenja, se izda uporabno dovoljenje brez poprej opravljenega tehničnega pregleda, če investitor zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja poleg geodetskega načrta novega stanja zemljišča priloži izjavo projektanta in nadzornika, da je takšna stavba zgrajena v skladu s predpisi.

Iz Pravilnika potrebujete Prilogo 5 (spodaj link) in jo podpisano nesete na Upravno enoto, skupaj z geodetskim posnetkom novega stanja in zaprosite za izdajo Uporabnega dovoljenja.

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV8788
********************************************************
www.tomori.si
https://www.facebook.com/Tomoriarhitekti/
Moderator: Gradimo, urejamo in opremljamo dom
http://med.over.net/forum5/viewforum.php?f=98

Moderatorji

Alenka Tomori , univ.dipl.inž.arh
AlenkaTomori
Luka Tomori , univ. dipl. inž. arh
LukaTomori